26 Cdo 2977/2019Usnesení NS ze dne 17.09.2019

26 Cdo 2977/2019-165

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobců a) J. F., narozené XY, a b) A. F., narozeného XY, obou bytem XY, zastoupeným Mgr. Petrem Skálou, advokátem se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1056/100, proti žalované M. G., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Alicí Benešovou, advokátkou se sídlem v Rokycanech, Míru 21/17, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 4 C 186/2018, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. dubna 2019, č. j. 64 Co 55/2019-106, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům, oprávněným společně a nerozdílně, náklady dovolacího řízení ve výši 2.700 Kč k rukám Mgr. Petra Skály, advokáta se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1056/100, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (odvolací soud) rozsudkem ze dne 9. 4. 2019, č. j. 64 Co 55/2019-106, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Rokycanech (soud prvního stupně) ze dne 3. 12. 2018, č. j. 4 C 186/2018-55, kterým uložil žalované vyklidit tam specifikovaný byt a předat jej žalobcům do 6 měsíců od právní moci rozsudku a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud dovolání žalované odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237-238a o. s. ř.), tento údaj, jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), nelze zjistit ani z jeho obsahu a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Způsobilým vymezením přípustnosti dovolání není pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř. nebo jeho části. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam alternativně uvedených hledisek považuje za splněné, z dovolání musí být také patrno, které otázky hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny (má-li je dovolatel za dosud neřešené), případně, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nebo od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatele) dovolací soud odchýlit postupem podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Tvrdí-li, že soud nesprávně zjistil obsah nájemní smlouvy, zpochybňuje zjištěný skutkový stav, neboť v případě, že soud zjišťuje obsah smlouvy nebo vůli účastníků, jde o skutková zjištění (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1548/1997, uveřejněného pod č. 73/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2900/99, uveřejněného v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročníku 2002, pod číslem 46, a usnesení ze dne 7. 10. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1881/2003). Námitkami, jimiž zpochybnila správnost skutkových zjištění a hodnocení provedeného dokazování soudem, tak zpochybňuje právní posouzení věci odvolacím soudem prostřednictvím skutkových námitek, tj. prostřednictvím dovolacího důvodu, který k dispozici nemá (viz ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.).

Vytýká-li odvolacímu soudu, že řízení zatížil vadami, rovněž uplatňuje jiný dovolací důvod, než který je uveden v § 241a odst. 1 o. s. ř.; k vadám řízení přitom může dovolací soud přihlédnout, jen je-li dovolání přípustné (§ 237- 238a o. s. ř.).

Dovolání proti výrokům o nákladech řízení není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

S přihlédnutím k závěrům vyplývajícím z nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, Nejvyšší soud za situace, kdy přikročil k rozhodnutí o samotném dovolání v přiměřené lhůtě, již samostatně nerozhodoval o návrhu dovolatelky na odklad právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 17. 9. 2019

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu