26 Cdo 2933/2004Usnesení NS ze dne 07.04.2005

26 Cdo 2933/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce statutárního města O. proti žalované M. R., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 60 C 186/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. července 2002, č.j. 42 Co 400/2002-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 11. 7. 2002, č.j. 42 Co 400/2002-33, potvrdil rozsudek ze dne 23. 8. 2001, č.j. 60 C 186/2001-13, kterým Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) uložil žalované vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku „byt č. 6, ve IV. n.p. domu č.p. 1812, na ulici Ž. 7, O., sestávající se dvou pokojů, kuchyně a příslušenství, II. kategorie“ a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) včasné dovolání, které vzala ústně do protokolu sepsaného u soudu prvního stupně dne 16. 9. 2004 v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči žalované, která po procesní stránce zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. dubna 2005

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu