26 Cdo 2816/2015Usnesení NS ze dne 26.04.2016

Potvrzení evropského exekučního titulu ani jeho oprava či zrušení nejsou rozhodnutími, proti nimž by byl přípustný opravný prostředek.

26 Cdo 2816/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci oprávněné RAVAK a.s., se sídlem v Příbrami, Obecnická 285, IČO 25612492, zastoupené JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem se sídlem v Praze 1, Husova 240/5, proti povinným 1) Ing. K. J., 2) Ing. M. U., zastoupeným Mgr. Michalem Čížkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na struze 1740/7, o žádosti povinných o zrušení potvrzení evropských exekučních titulů, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 EXE 1/2013, o dovolání oprávněné a dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. srpna 2014, č. j. 71 Co 369/2014-125, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 31. 1. 2014, č. j. 23 EXE 1/2013-35, zrušil „potvrzení evropského exekučního titulu - úřední listiny sp. zn. 23 EXE 1/2013 ze dne 9. 4. 2013, potvrzeného na základě úřední listiny – notářského zápisu ze dne 29. 3. 2011, č. j. NZ 467/2011, N 494/2011 (výrok I.), potvrzení evropského exekučního titulu – úřední listiny sp. zn. 23 EXE 1/2013 ze dne 9. 4. 2013, potvrzeného na základě úřední listiny – notářského zápisu ze dne 31. 8. 2010, č. j. NZ 1271/2010, N 1369/2010 (výrok II.) a zrušil potvrzení evropského exekučního titulu – úřední listiny sp. zn. 23 EXE 1/2013 ze dne 9. 4. 2013, potvrzeného na základě úřední listiny – notářského zápisu ze dne 31. 8. 2010, č. j. NZ 1269/2010, N 1367/2010 (výrok III.).

K odvolání oprávněné Krajský soud v Ostravě (dále jen odvolací soud) usnesením ze dne 14. 8. 2014, č. j. 71 Co 369/2014-125, usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Uzavřel, že pokud dojde v mezidobí od vzniku notářského zápisu do vydání potvrzení evropského exekučního titulu ke změně věřitele, je nový věřitel oprávněn žádat o udělení potvrzení evropského exekučního titulu, nikoliv však k tomu, aby byl uveden jako věřitel v potvrzení oproti původnímu věřiteli v notářském zápisu.

Usnesení odvolacího soudu napadli dovoláním ze dne 14. 11. 2014 povinní a dovoláním ze dne 26. 11. 2014 rovněž oprávněná. Povinní ve svém dovolání namítali zejména to, že smlouvou o postoupení pohledávek nedošlo k platnému postoupení pohledávek vůči nim z původní věřitelky NLB Factoring, a.s., na současnou oprávněnou RAVAK a.s. a notářské zápisy nemohou být vůči povinným úspěšně uplatněny oprávněnou jako exekuční tituly na území České republiky, ani jako evropské exekuční tituly. Proto byla potvrzení soudem vydána v rozporu s § 353 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. 4. 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále jen „Nařízení“), a byla soudem prvního stupně správně zrušena.

Oprávněná ve svém dovolání napadla závěr odvolacího soudu, podle kterého musí být v potvrzení evropského exekučního titulu uveden výlučně subjekt, který je uveden v původním exekučním titulu, když podle jejího názoru musí soudy členského státu přezkoumávat otázky hmotného práva tak, aby byl v potvrzení evropského exekučního titulu uveden právě ten subjekt, který je podle hmotného práva skutečným věřitelem exekvované pohledávky.

Podle § 353 odst. 1 o. s. ř. na žádost oprávněného ze soudního rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny, které splňují podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení) k potvrzení jako evropský exekuční titul nebo částečný evropský exekuční titul, soud toto rozhodnutí, smír nebo veřejnou listinu jako evropský exekuční titul nebo částečný evropský exekuční titul potvrdí za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie (Nařízení). Nejsou-li splněny podmínky pro vydání potvrzení, soud jej nevydá a o důvodech písemně vyrozumí oprávněného.

Podle § 353 odst. 2 o. s. ř. k vydání potvrzení evropského exekučního titulu a částečného evropského exekučního titulu je v případě rozhodnutí a soudního smíru příslušný soud, který rozhodnutí vydal nebo soudní smír schválil. K vydání potvrzení evropského exekučního titulu a částečného evropského exekučního titulu je v případě veřejné listiny příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo ten, kdo veřejnou listinu sepsal.

Podle § 353 odst. 3 o. s. ř. za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropské unie (Nařízení) soud na žádost provede opravu nebo zruší potvrzení evropského exekučního titulu nebo částečného evropského exekučního titulu vydaného podle odstavce 1. Nejsou-li splněny podmínky pro opravu nebo zrušení, použije se věta druhá odstavce 1 obdobně.

Podle § 353 odst. 4 o. s. ř. k opravě nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu nebo částečného evropského exekučního titulu je příslušný soud, který potvrzení vydal.

Ustanovení § 353 představuje vnitrostátní prováděcí normu, kterou bylo s účinností od 1. 1. 2013 do občanského soudního řádu promítnuto Nařízení. Uvedené ustanovení, jež nahradilo dřívější úpravu zakotvenou v § 200ua o. s. ř., bylo zařazeno do části sedmé občanského soudního řádu mezi jinou činnost soudu, neboť vzhledem ke svému charakteru institut potvrzení evropského exekučního titulu není řízením ve smyslu občanského soudního řízení (srov. důvodová zpráva k zákonu č. 404/2012 Sb.). Úprava předpokládá, že soud na žádost oprávněného ze zákonem specifikovaného exekučního titulu na příslušném formuláři potvrdí, že předložený exekuční titul je evropským exekučním titulem. Základní podmínkou, za jejíhož splnění lze tuzemské rozhodnutí či listinu o nesporných nárocích potvrdit jako evropský exekuční titul, je vykonatelnost podle českého právního řádu.

Potvrzení soud vydá na příslušném formuláři, jenž je přílohou Nařízení. Nejsou-li splněny podmínky pro vydání potvrzení, soud jej nevydá a o důvodech písemně vyrozumí oprávněného. Potvrzení evropského exekučního titulu ani sdělení soudu o jeho nevydání nejsou rozhodnutími, a nelze je proto napadnout opravnými prostředky (čl. 10, bod 4 Nařízení).

V ustanovení § 353 odst. 3 a 4 o. s. ř., jež navazují na čl. 10 Nařízení, je upravena možnost opravy nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu. Ve smyslu čl. 10, bodu 1. Nařízení může být potvrzení evropského exekučního titulu a) opraveno, pokud jsou z důvodu věcné chyby nesrovnalosti mezi rozhodnutím a potvrzením, nebo b) zrušeno, pokud bylo uděleno zřejmě nenáležitě s ohledem na požadavky stanovené v Nařízení. Žádost o opravu či zrušení se podává pomocí vzorového formuláře (čl. 10, bod 3. Nařízení), přičemž oprava či zrušení evropského exekučního titulu se řídí právem členského státu původu, což je ustanovení § 353 odst. 3 a 4 o. s. ř. I když úprava, obsažená v tomto ustanovení je pouze rámcová, lze z ní dovodit, že není-li potvrzení evropského exekučního titulu rozhodnutím, nevydává se formou rozhodnutí (usnesení) ani jeho oprava nebo zrušení. To znamená, že shledá-li soud žádost důvodnou, původní potvrzení opraví či zruší ve formě obdobné potvrzení evropského exekučního titulu, tedy opět aniž by o tom vydával rozhodnutí v podobě usnesení. V opačném případě žadatele pouze písemně vyrozumí o tom, z jakého důvodu jeho žádosti nevyhoví. Z toho je nutno dovodit, že ani proti tomuto postupu nebude mít neúspěšný žadatel k dispozici opravný prostředek (srov. Jirsa, Mádr, Beran a kol.: Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha V., str. 570).

Z uvedeného plyne, že postup při vydání potvrzení evropského exekučního titulu nebo jeho opravě či zrušení, jež je zařazen mezi jinou činnost soudu (§ 352 a násl. o. s. ř.), není řízením ve smyslu občanského soudního řádu, potvrzení ani jeho oprava či zrušení se nevydávají formou rozhodnutí (srov. obdobně usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 12. 1997, sp. zn. 17 Co 466/97, uveřejněné pod č. 6/1999 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek), a proto proti nim nejsou přípustné opravné prostředky. Nejsou tak dány podmínky pro to, aby probíhalo dovolací řízení, a z tohoto důvodu jej Nejvyšší soud podle § 104 odst. 1 ve spojení s § 243b o. s. ř., zastavil.

Pro úplnost lze dodat, že otázkou vykonatelnosti předložených notářského zápisu ve vztahu mezi účastníky se Nejvyšší soud zabýval v usneseních ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 20 Cdo 2579/2015, a ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5425/2015.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2016

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu