26 Cdo 2724/2010Usnesení NS ze dne 24.08.2010

26 Cdo 2724/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce města Chomutova, se sídlem v Chomutově, Zborovská 4602, proti žalovanému V. Č., zastoupenému JUDr. Petrem Jirátem, advokátem se sídlem v Chomutově, Školní 1122, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 13 C 311/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. října 2005, č. j. 25 Co 409/2005-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Benešově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 10. ledna 2005, č. j. 13 C 311/2004-47, vyhověl žalobě a uložil žalovanému povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobci do patnácti dnů od právní moci rozsudku „byt č. 6 o velikosti 1+1 ve III. patře domu č. p. 5071 v Písečné ulici v C.“ (dále jen „předmětný byt“, resp. „byt“) a rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 19. října 2005, č. j. 25 Co 409/2005-85, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaný (nezastoupen advokátem) doručil dne 7. března 2006 soudu prvního stupně podání, v němž žádal o „obnovení soudního procesu“. Následně uvedené podání doplnil dalším podáním (doručeným soudu prvního stupně dne 19. dubna 2006), v němž soud požádal, aby mu „byl poskytnut ještě nějaký čas, a to z důvodu“, aby mohl soudu „zaslat písemné dovolání sepsané advokátem“. Tato podání lze – s přihlédnutím k jejich obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. /dále jen „o.s.ř.“/) – pokládat za dovolání proti citovanému potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu. Soud prvního stupně usnesením ze dne 27. ledna 2010, č. j. 13 C 311/2004-170, ustanovil žalovanému pro dovolací řízení – pravomocně ke dni 24. března 2010 – zástupcem advokáta JUDr. Petra Jiráta (a to poté, co předchozí ustanovené advokáty zprostil povinnosti zastupovat žalovaného v dovolacím řízení).

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 19. října 2005, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen „o.s.ř.”).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64 v sešitě č. 6 z roku 2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzované věci podal žalovaný dne 7. března 2006 včasné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu. K jeho žádosti mu soud prvního stupně usnesením ze dne 27. ledna 2010, č. j. 13 C 311/2004-170, ustanovil pro dovolací řízení zástupcem advokáta JUDr. Petra Jiráta (poté, co předchozí ustanovené advokáty zprostil povinnosti zastupovat žalovaného v dovolacím řízení). Ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o.s.ř.) a ani dosud ustanovený advokát dovolání sepsané žalovaným nenahradil vlastním podáním, podání žalovaného nedoplnil a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil (byť k tomu byl navíc vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. března 2010, č. j. 13 C 311/2004-177).

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by měl jinak právo proti žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. srpna 2010

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu