26 Cdo 2453/2005Usnesení NS ze dne 15.11.2005

26 Cdo 2453/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce města S., zastoupeného advokátem, proti žalovanému T. P., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 185/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. dubna 2005, č. j. 13 Co 817/2004-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací rozsudkem ze dne 21. 4. 2005, č.j. 13 Co 817/2004-75, potvrdil rozsudek ze dne 12. 8. 2004, č.j. 6 C 185/2004-48, jímž Okresní soud v Klatovech (soud prvního stupně) vyhověl žalobě s návrhem, aby žalovaný a „všichni, kdo s ním bydlí“ byli uznáni povinnými vyklidit a vyklizený předat žalobci byt č. 3, sestávající se z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím v domě č.p. 738, V. ul., S., a to do 15 dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 5. 9. 2005 vzal žalovaný dovolání zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že žalobci, jenž by měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2005

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu