26 Cdo 2447/2015Usnesení NS ze dne 23.11.2015

26 Cdo 2447/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně PRAGA – INVEST s.r.o., se sídlem v Praze 1, Bílkova 862/16, IČO 48027391, zastoupené JUDr. Romanem Poláškem, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 2022/12, proti žalovanému Mgr. P. F., P., o určení výše nájemného a zaplacení nedoplatku nájemného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 39 C 210/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2014, č. j. 55 Co 438/2014-120, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně (dovolatelky) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2014, č. j. 55 Co 438/2014-120, odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o. s. ř.“), neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), což je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Jestliže dovolatelka přípustnost dovolání dovozovala z ustanovení § 237 o. s. ř. s tím, že „se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu“, je zapotřebí uvést, že z dovolání musí být nejen patrno, při řešení jakých otázek hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, ale musí být rovněž zjevné, od které ustálené rozhodovací praxe se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikované pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Dovolatelka však neoznačila rozhodovací praxi dovolacího soudu takovým způsobem, že by v ní bylo možno identifikovat rozporná řešení právě takové konkrétní právní otázky.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu