26 Cdo 2400/2020Usnesení NS ze dne 03.09.2020

26 Cdo 2400/2020-93

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce L. K., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému Společenství vlastníků domu ul: XY, se sídlem XY, IČO XY, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 11 Nc 6323/2019, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2020, č. j. 27 Co 112/2020-53, takto:

I. Řízení o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2020, č. j. 27 Co 112/2020-53, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (odvolací soud) usnesením ze dne 14. 5. 2020, č. j. 27 Co 112/2020-53, potvrdil usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře (soud prvního stupně) ze dne 3. 1. 2020, č. j. 11 Nc 6323/2019-17, kterým soud prvního stupně odmítl podání žalobce ze dne 17. 11. 2019 došlé soudu téhož dne (výrok I.), rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.) a o vrácení soudního poplatku ve výši 1.000 Kč žalobci (výrok III.); současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce opravný prostředek (datovaný 14. 6. 2020 a doručený soudu prvního stupně dne 25. 6. 2020), výslovně označený jako odvolání, adresovaný Krajskému soudu v Praze (č. l. 66). Skutečnost, že svým podáním mínil podat odvolání, žalobce ještě výslovně zdůraznil podáním ze dne 3. 7. 2020 doručeným soudu prvního stupně téhož dne (č. l. 73). Následně vzal žalobce své odvolání zpět přípisem datovaným 5. 8. 2020 a doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne.

Nejvyšší soud, jemuž byl spis k rozhodnutí o podaném opravném prostředku předložen, po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o „odvolání“ žalobce musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastaveno.

Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů [srov. § 10 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“)]. Odvolání je podle ustanovení § 201 o. s. ř. řádným opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Z citovaných ustanovení vyplývá, že proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího zákon odvolání nepřipouští. Občanský soudní řád k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné pod číslem 85/2001 v časopise Soudní judikatura, či ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné pod číslem 139/2002 v časopise Soudní judikatura).

Protože zde není soudu, který by byl – jak výše uvedeno – funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2020, č. j. 27 Co 112/2020-53, Nejvyšší soud řízení o tomto odvolání zastavil (§ 243b, § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Zbývá dodat, že nenaplnění podmínky řízení v podobě nedostatku funkční příslušnosti je prioritní ve vztahu ke zpětvzetí odvolání žalobcem.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že řízení o jeho podání bylo zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. 9. 2020

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu