26 Cdo 2350/2019Usnesení NS ze dne 18.12.2019

26 Cdo 2350/2019-48

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou ve věci žalobce statutárního města Brna, městské části Brno

-sever, se sídlem v Brně, Bratislavská 251/70, IČO 44992785, proti žalované A. P., narozené XY, bytem XY, o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 48 C 23/2018, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. března 2019, č. j. 19 Co 33/2019-37, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 6. 3. 2019, č. j. 19 Co 33/2019-37, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 19. 7. 2018, č. j. 48 C 23/2018-13, kterým soud prvního stupně uložil žalované povinnost vyklidit a předat žalobci tam specifikovaný byt a zaplatit mu náklady řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, čímž jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“], který činí podle položky č. 23 bodu 1 písm. b) Sazebníku soudních poplatků 14 000 Kč.

Nejvyšší soud České republiky proto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. dovolatelku usnesením ze dne 6. 11. 2019, č. j. 26 Cdo 2350/2019-45, vyzval k zaplacení uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla dovolatelce doručena dne 15. 11. 2019.

Dovolatelka však ve stanovené lhůtě soudní poplatek z dovolání neuhradila, Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení zastavil (srov. § 9 odst. 2 věta druhá a čtvrtá zákona č. 549/1991 Sb.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2019

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu