26 Cdo 2229/2015Usnesení NS ze dne 05.11.2015

26 Cdo 2229/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného J. K., proti povinnému J. K., pro běžné a dlužné výživné, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 28 EXE 2415/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2014, č. j. 27 Co 308/2014-69, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 6. 5. 2014, č. j. 28 EXE 2415/2012-60, zastavil exekuci, nařízenou svým usnesením ze dne 14. 1. 2013, č. j. 28 EXE 2415/2012-10 (výrok I.), žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil povinnému zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Ivo Erbertovi, Exekutorský úřad Praha

-východ, náhradu nákladů exekuce ve výši 4 235 Kč (výrok III.).

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. tak, že exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu Praha

-východ ze dne 14. 1. 2013, č. j. 28 EXE 2415/2012-10, se pro náklady exekuce soudního exekutora nezastavuje, jinak v tomto výroku a ve výroku II. usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dále změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. tak, že o nákladech exekuce soudního exekutora se nerozhoduje.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu podle hlavy páté části druhé zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, dále jen „z. ř. s.“, a to proti rozhodnutí ve věci výkonu rozhodnutí pro vymožení výživného (§ 30 a § 511 a násl. z. ř. s.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř., který povinný i přes výzvu okresního soudu - usnesení ze dne 26. 3. 2015, č. j. 28 EXE 2415/2012-82) neodstranil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhoduje soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu