26 Cdo 2183/2005Usnesení NS ze dne 18.10.2005

26 Cdo 2183/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce města Č. T., zast. advokátem, proti žalovanému J. B., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 28 C 117/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.4.2005, čj. 11 Co 750/2004-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 4.4.2005, čj. 11 Co 750/2004-60, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 19.8.2004, čj. 28 C 117/2004-38, jímž tento soud přivolil k výpovědi žalovaného z nájmu bytu č. 3 s příslušenstvím v domě čp. 829 v Č. T. s tím, že nájemní poměr skončí uplynutím výpovědní lhůty a žalovaný je povinen byt vyklidit po skončení nájemního poměru ve lhůtě 15 dnů po zajištění přístřeší.

Podáním ze dne 4.7.2005, označeným jako odvolání, napadl žalovaný výše uvedený rozsudek odvolacího soudu a požaduje projednání věci u Nejvyššího soudu.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 8.7.2005, čj. 28 C 117/2004-67, žalovaného vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta, a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Zároveň byl žalovaný poučen o následcích nesplnění výzvy, a to o zastavení dovolacího řízení, a o možnosti, budou-li u něho splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, navrhnout přiznání osvobození od soudních poplatků, včetně ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Žalovaný na výzvu nereagoval a ve stanovené lhůtě a ani do doby vydání tohoto usnesení si pro dovolací řízení advokáta nezvolil.

Podle § 241 odst. 1 věty první, odst. 2 písm. a/ o.s.ř., musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, pokud sám dovolatel, jde-li o fyzickou osobu, nemá právnické vzdělání. Jedná se o zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího odstranění nelze o dovolání rozhodnout, a to s výjimkou rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení.

V posuzované věci, jak již bylo uvedeno, žalovaný ani po výzvě soudu si ve stanovené lhůtě nezvolil advokáta a neučinil tak dosud. Taktéž neprokázal a ani netvrdil, že by sám měl právnické vzdělání, popř. ze spisu nevyplývá, že by podal návrh na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Z toho je zřejmé, že nebyl odstraněn nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, přesto, že žalovaný byl o důsledcích nesplnění výzvy poučen.

Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci žádné náklady v řízení nevznikly tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v.r.

předseda senátu