26 Cdo 1977/2011Usnesení NS ze dne 24.04.2012

26 Cdo 1977/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Z. H., proti žalovanému Doc. PhDr. V. Š., zastoupenému JUDr. Markem Hastíkem, advokátem se sídlem v Brně, Pellicova 33, o umožnění užívání bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 63 C 305/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. února 2011, č. j. 19 Co 206/2010-138, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 9. 2. 2011, č. j. 19 Co 206/2010-138, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně (soud prvního stupně) ze dne 11. 1. 2010, č. j. 63 C 305/2005-116, kterým žalovanému uložil umožnit žalobci užívání bytu sestávajícího se ze tří pokojů, kuchyně a příslušenství, nacházejícího se v I. poschodí domu na ulici F. č. or. 17, č. p. 103 v B., do zajištění náhradního bytu o menší podlahové ploše než je byt vyklizovaný, a to do patnácti dnů od právní moci rozsudku, dále mu uložil, aby se zdržel jednání, jímž by žalobci bránil v užívání bytu a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (zastoupen advokátem) včasné dovolání.

V průběhu dovolacího řízení žalobce dne 14. 7. 2011 zemřel (o dědictví bylo rozhodnuto usnesením Městského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2011, č. j. 58 D 1979/2011-120).

Vzhledem k tomu, že žalobce zemřel po vydání rozhodnutí odvolacího soudu a povaha věci (řízení o umožnění užívání bytu a zdržení se jednání, které by jeho užívání bránilo) nedovoluje v řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 19, § 103, § 107 odst. 5 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo, neboť v řízení, v němž jeden z účastníků ztratil způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat zbylému (jedinému) účastníkovi náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2012

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu