26 Cdo 1884/2004Usnesení NS ze dne 24.02.2005

26 Cdo 1884/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Marie Vokřinkové ve věci žalobce Š. Z., proti žalované I. K., o umožnění provedení opravy v bytě, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp.zn. 7 C 129/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. dubna 2004, č.j. 25 Co 95/2004-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové (soud odvolací) rozsudkem ze dne 14. 4. 2004, č.j. 25 Co 95/2004-65, potvrdil rozsudek ze dne 17. 12. 2003, č.j. 7 C 129/2002-47, kterým Okresní soud v Jičíně (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost umožnit žalobci provedení zde specifikovaných oprav v bytě č. 12 nacházejícím se v podkroví domu č.p. 249 v J. a současně povinnost strpět omezení v užívání uvedeného bytu v souvislosti s prováděním těchto prací (výroku I.), zamítl žalobu na uložení povinnosti žalované před každým vstupem majitele bytu a řemeslníka byt důkladně vyvětrat (výrok. II.) a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, v němž vyjádřila nesouhlas s rozsudky soudů obou stupňů.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 14.7.2004, čj. 7 C 129/2002-74, aby si ve stanovené lhůtě zvolila advokáta, který již podané dovolání nahradí anebo doplní svým vlastním podáním popř. sdělí soudu, že se s podaným dovoláním ztotožňuje; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno, jakož i o tom, že účastníku, u něhož jsou dány předpoklad pro osvobození od soudních poplatků, může být na jeho žádost ustanoven zástupcem advokát, přestože uvedené usnesení bylo žalované doručeno dne 7.7.2004 (viz dodejku na čl. 74 spisu), dosud této výzvě nevyhověla. Na výzvu soudu reagovala toliko podáním ze dne 8.7.2004, adresovaným okresnímu soudu, v němž vyjádřila nedůvěru k soudkyni soudu prvního stupně a podáním z téhož dne, adresovaným Nejvyššímu soudu, k němuž přiložila kopii dovolání s odůvodněním, že okresní soud „odmítá, aby podala odvolání“.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalované, která procesně zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2005

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu