26 Cdo 1721/2002Usnesení NS ze dne 06.11.2002

26 Cdo 1721/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré v právní věci žalobců A) Ing. L. O. a B) Ing. Z. O., proti žalované Ing. arch. J. N., zastoupené advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 159/98, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. ledna 2002, č. j. 20 Co 321/2001-74, takto:

Řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 12. 7. 2001, č. j. 22 C 159/98-57, přivolil k výpovědi z nájmu žalované k bytu č. 11, II. kategorie, o velikosti 1+1 s WC, ve 3. patře domu č. p. 400, v P. – M., Ú. 37, určil, že nájemní vztah žalované skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty a uložil jí povinnost vyklidit byt do patnácti dnů po zajištění přístřeší; dále rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 1. 2002, č. j. 20 Co 321/2001-74, změnil rozsudek soudu I. stupně tak, že žalované uložil označený byt vyklidit po uplynutí výpovědní lhůty do patnácti dnů poté, co jí bude zajištěno přístřeší; jinak rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (zastoupena advokátem) včas dovolání, které však vzala zpět písemným podáním ze dne 9. 8. 2002 (doplněným podáním ze dne 11. 9. 2002), učiněným prostřednictvím advokáta.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobcům v dovolacím řízení nevzešly náklady, k jejichž náhradě by byla dovolatelka, nesoucí procesní zavinění na tom, že řízení muselo být zastaveno, povinna.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. listopadu 2002

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu