26 Cdo 1720/2001Usnesení NS ze dne 25.10.2001

26 Cdo 1720/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně O., a. s., proti žalovanému B. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 25 C 76/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. listopadu 1999, č. j. 13 Co 1096/99-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud soud v Karviné – pobočka v Havířově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 8. března 1999, č. j. 25 C 76/98-34, vyhověl žalobě a výrokem označeným jako I. přivolil „k výpovědi nájmu bytu č. 12 v H. – Š. na P. 42/270, I. kategorie, o velikosti 1+3 s příslušenstvím\", výrokem označeným jako II. určil, že „nájemní poměr mezi navrhovatelem a odpůrcem skončí uplynutím posledního dne 3. měsíce následujícího po právní moci tohoto rozsudku\", výrokem označeným jako III. uložil žalovanému povinnost, aby uvedený byt vyklidil „do 15 dnů od zajištění přístřeší\" a výrokem označeným jako IV. rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 9. listopadu 1999, č. j. 13 Co 1096/99-51, citovaný rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že přivolil „k výpovědi z nájmu bytu o třech pokojích, kuchyni a příslušenství č. 12 v H. – Š. na ulici P. č. 42/270\", určil, že „nájemní poměr mezi navrhovatelem a odpůrcem skončí uplynutím posledního dne tříměsíční výpovědní lhůty, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po právní moci tohoto rozsudku\", uložil žalovanému povinnost „byt vyklidit po skončení nájemního vztahu do 15 dnů po zajištění přístřeší\" a rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů.

Žalovaný dne 21. února 2000 soudu prvního stupně doručil podání, které lze - s přihlédnutím k jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou s účinností od 1. ledna 2001 zákonem č. 30/2000 Sb. - dále jen „o. s. ř.\") - považovat za dovolání proti shora označenému rozsudku odvolacího soudu. V tomto podání žalovaný (nezastoupený advokátem) vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu, sdělil důvody tohoto nesouhlasu a zdůraznil, že má zájem dlužné nájemné žalobkyni uhradit.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy první (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 9. listopadu 1999, dovolací soud dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále opět jen „o. s. ř.\").

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v tomto případě musí být dovolání advokátem (zaměstnancem či členem s právnickým vzděláním) rovněž sepsáno (§ 241 odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podal žalovaný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a přitom nebylo tvrzeno (ani prokázáno), že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. března 2000, č. j. 25 C 76/98-60, žalovaného vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení mimo jiné zvolil k zastupování v dovolacím řízení advokáta. Přestože toto usnesení bylo žalovanému doručeno dne 3. dubna 2000 a opětovně dne 6. dubna 2001, do současné doby nesplnil zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení a na uvedené usnesení ani nijak nereagoval.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, dovolací soud podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a skutečností, že žalobkyni v řízení o dovolání žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalovanému právo, nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2001

JUDr. Miroslav Ferák,v. r.

předseda senátu