26 Cdo 1711/2014Usnesení NS ze dne 12.08.2014

26 Cdo 1711/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Lidového bytového družstva Praha 8, se sídlem v Praze 8 – Libni, V Zahradách 21/čp. 786, IČO 48030601, zastoupeného JUDr. Danem Holubkovem, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 705/16, proti žalovanému J. P., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 9 C 164/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. října 2013, č. j. 54 Co 356/2013-163, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu o vyklizení žalovaného z bytu č. 1078/6 v domě čp., Praze 8 – Libni, zamítl. Dovolání žalobce není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s výslovnou úpravou skončení nájmu bytu (§ 710 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „obč. zák.“ (§ 243f odst. 1 o. s. ř.), i s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce důvodů zániku nájmu bytu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2008, sp. zn. 26 Cdo 3083/2007) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Závěr odvolacího soudu, že žalovaný neužívá byt bez právního důvodu, neboť jeho nájem trvá, protože listina ze dne 9. 4. 2013 nazvaná „uznání dluhu a dohoda o úhradě dluhu ve splátkách č. 6/2013“ neobsahuje ani dohodu o ukončení nájmu předmětného bytu, ani výpověď žalobce nebo žalovaného z tohoto nájmu, a nájem nezanikl ani jiným způsobem stanoveným zákonem (např. splynutím podle § 584 obč. zák., odstoupení pronajímatele v § 679 odst. 3 obč. zák.), je v souladu s ustálenou soudní praxí.

Námitkami směřujícími proti nesprávně zjištěnému skutkovému stavu (že soud nesprávně zjistil obsah listiny ze dne 9. 4. 2013 „uznání dluhu a dohoda o úhradě dluhu ve splátkách č. 6/2013“), uplatnil dovolatel podle obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) nepřípustný dovolací důvod (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), neboť i v případě, že soud zjišťuje obsah listiny nebo vůli účastníků, jde o skutkové zjištění (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1548/1997, uveřejněného pod č. 73/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2900/99, uveřejněného v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročníku 2002, pod číslem 46, a usnesení ze dne 7. 10. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1881/2003).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2014

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu