26 Cdo 1558/2000Usnesení NS ze dne 15.08.2000

26 Cdo 1558/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně O., a. s., proti žalovanému A. S., o přivolení k výpovědi nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné, pobočky Havířov pod sp. zn. 112 C 236/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. března 2000, č. j. 13 Co 171/2000-57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 9. března 2000, č. j. 13 Co 171/2000-57, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné, pobočky Havířov (soudu prvního stupně) ze dne 15. října 1999, č. j. 112 C 236/99-34, jímž bylo přivoleno k výpovědi nájmu „bytu č. 2 v H. - M., N. tř. 50/732, I. kategorie o velikosti 0+1 s příslušenstvím\" s tím, že nájemní poměr mezi účastníky skončí uplynutím posledního dne lhůty tam specifikované, žalovanému uloženo byt vyklidit v tam uvedené lhůtě a rozhodnuto o nákladech řízení účastníků.

Žalovaný dne 14. dubna 2000 doručil osobně soudu prvního stupně podání, v němž sděluje, že se „dovolává prostřednictvím soudu 1. stupně Karviná - pobočka Havířov k Nejvyššímu soudu ČR v případě č. j. 13 Co 171/2000\". V tomto podání, které lze s přihlédnutím k jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) považovat za dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu, žalovaný (nezastoupen advokátem) vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu (potažmo i soudu prvního stupně).

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v tomto případě musí být dovolání advokátem (zaměstnancem či členem s právnickým vzděláním) rovněž sepsáno (§ 241 odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podal žalovaný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo tvrzeno (ani prokázáno), že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 3. května 2000, č. j. 112 C 236/99-62, vyzval žalovaného, aby si ve lhůtě patnácti dnů zvolil k zastupování v dovolacím řízení advokáta a aby dovolání bylo doplněno o náležitosti uvedené v ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. Přestože toto usnesení bylo žalovanému doručeno do vlastních rukou dne 9. května 2000, do současné doby nesplnil zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení a naopak v podání osobně doručeném soudu prvního stupně dne 11. května 2000 mimo jiné uvedl, „že se dovede v této věci obhájit i sám ...\".

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, dovolací soud podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a skutečností, že žalobkyni v řízení o dovolání žalovaného žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo, nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. srpna 2000

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová