26 Cdo 1528/2004Usnesení NS ze dne 28.07.2005

26 Cdo 1528/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci nejasného podání žalobce J. M., vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 56 Nc 1904/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. srpna 2003, č.j. 19 Co 1297/2003-59, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českých Budějovicích (soud prvního stupně) usnesením ze dne 1. 4. 2003, č.j. 56 Nc 1904/2002-25, odmítl podle § 42 odst. 2 o.s.ř. podání žalobce, neboť nesplňovalo náležitosti stanovené v § 42 odst. 4 a v § 79 odst. 1 o.s.ř. a vady nebyly přes výzvu soudu odstraněny.

Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) usnesením ze dne 25. 8. 2003, č.j. 19 Co 1297/2003-59, usnesení soudu prvního stupně potvrdil, když jeho postup shledal správným.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) včasné dovolání, v němž vyjádřil nesouhlas s napadeným usnesením.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 10. 2003, č.j. 56 Nc 1904/2002-65, aby si ve stanovené lhůtě zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Na uvedené usnesení, které bylo žalobci doručeno dne 17. 10. 2003 (viz dodejku na č.l. 65 verte spisu), reagoval žalobce tak, že v podání ze dne 20. 10. 2003 požádal, aby mu byl advokát přidělen. V přípise ze dne 6. 11. 2003 žalobce uvedl, že žádného zástupce nepožaduje. Usnesením ze dne 20. 11. 2003, č.j. 56 Nc 1904/2002-82, soud prvního stupně řízení o návrhu na ustanovení zástupce zastavil, když přípis žalobce ze dne 6. 11. 2003 posoudil jako zpětvzetí návrhu. K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 4. 2. 2004, č.j. 19 Co 32/2004-99, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Vzhledem k tomu, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna, Nejvyšší soud dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu