26 Cdo 1367/2004Usnesení NS ze dne 30.08.2004

26 Cdo 1367/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce G. H., zastoupeného advokátem, proti žalované J. Š., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 14 C 54/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2004, č. j. 17 Co 569/2003-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 15. ledna 2004, č. j. 17 Co 569/2003-38, potvrdil rozsudek ze dne 1. dubna 2003, č. j. 14 C 54/2002-17, jímž Obvodní soud pro Prahu 7 (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu „bytu o velikosti 1+1 s příslušenstvím o výměře 44,3 m2 umístěném ve čtvrtém podlaží domu č. p. 1336 v P.“, určil, že nájem bytu žalované skončí posledním dnem tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, žalované uložil povinnost předmětný byt vyklidit a vyklizený předat žalobci po uplynutí výpovědní lhůty „do patnácti dnů od zajištění přístřeší“ a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaná – nezastoupena advokátem – dne 23. března 2004 podala k poštovní přepravě a dne 25. března 2004 soudu prvního stupně doručila podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“) považovat za dovolání proti uvedenému potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřila nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která ani netvrdila, že má právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. dubna 2004, č. j. 14 C 54/2002-45, vyzvána, aby si ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, popř. aby soudu prokázala, že má sama právnické vzdělání. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 27. května 2004, avšak na uvedenou výzvu nikterak nereagovala, přičemž do současné doby zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení nesplnila.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes provedené opatření soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O nákladech řízení účastníků bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; bylo přitom vzato v úvahu, že žalobci žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu