26 Cdo 125/2005Usnesení NS ze dne 15.12.2005

26 Cdo 125/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce V. V., proti žalované E. S., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 54 C 29/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. května 2004, č.j. 42 Co 216/2004-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 19. 5. 2004, č.j. 42 Co 216/2004-58, potvrdil rozsudek ze dne 11. 12. 2003, č.j. 54 C 29/2003-39, kterým Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) uložil žalované vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku byt č. 4, v O. a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání ze dne 12. 8. 2004, které je podle obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním, žalovaná uvádí, že použije „poslední možnost odvolání k Nejvyššímu soudu v Brně“ a domáhá se „prošetření svého případu“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí (s výjimkou rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení). Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. 8. 2004, č.j. 54 C 29/2003-75, aby si ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila advokáta a jeho prostřednictvím doplnila své podání; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno, jakož i o tom, že má možnost požádat soud o ustanovení advokáta. Přestože uvedené usnesení bylo žalované doručeno dne 3. 9. 2004 (viz dodejka na č.l. 75 verte spisu), dosud této výzvě nevyhověla.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. prosince 2005

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu