26 Cdo 1146/2015Usnesení NS ze dne 21.04.2015

26 Cdo 1146/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod se sídlem v Havlíčkově Brodě, Rozkošská č. 2322, identifikační číslo osoby 00179230, zastoupené JUDr. Hanou Kameníkovou, advokátkou se sídlem v Třešti, Nádražní č. 175/8, proti povinnému B. V., Č., pro 21.482,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 83 EXE 444/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. února 2013, č. j. 26 Co 16/2013-60, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2013, č. j. 26 Co 16/2013-60, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu