25 Nd 9/2005Usnesení NS ze dne 19.01.2005

25 Nd 9/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petr Vojtka v právní věci žalobkyně M. K. proti žalovanému M. K., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 13 C 65/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 13 C 65/2003, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.

Odůvodnění:

U Okresního soudu ve Vsetíně je pod sp. zn. 13 C 65/2003 vedeno řízení o žalobě M. K. proti žalovanému M. K. o rozvod manželství.

Dne 13. 1. 2005 byl Nejvyššímu soudu předložen Okresním soudem ve Vsetíně, spolu se spisem zn. 13 C 65/2003, návrh obou účastníků na přikázání věci Okresnímu soudu v Trutnově, odůvodněný tím, že v současné době již ani jeden z nich nemá v obvodu procesního soudu své bydliště, když oba bydlí v P., K. 287.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být rozmanité v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

V posuzovaném případě mají oba účastníci řízení bydliště v obvodu soudu, jemuž má být podle jejich návrhu věc delegována, který je významně vzdálen od soudu, jenž je k projednání a rozhodnutí věci příslušný.

Zejména z hlediska hospodárnosti řízení je zřejmé, že jsou zde dány důvody opravňující rozhodnout o přikázání věci z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud proto podle ust. § 12 odst. 2 a 3 o.s.ř. rozhodl tak, že výše uvedenou věc přikázal k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu