25 Nd 532/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

25 Nd 532/2020-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Petra Vojtka v exekuční věci oprávněné: Air Bank, a. s., IČO 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, proti povinnému: M. A., narozený XY, posledně bytem XY, o pověření vedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1541/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1541/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Rakovníku je pod sp. zn. 28 EXE 1541/2020 vedeno exekuční řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Karel Urban se sídlem Minská 54, Brno, navrhl, aby byl pověřen vedením exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněné podložené exekučním titulem – elektronickým platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Rakovníku dne 17. 4. 2020, pod č. j. EOR 68173/2020-24. Exekuční titul byl povinnému řádně doručen dne 20. 4. 2020 na adresu XY, označenou povinným jako adresu doručovací. V průběhu řízení bylo zjištěno, že povinný neprochází Centrální evidencí obyvatel, v současné době se nenachází ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence a nebyl dosud vězněn. Ze zprávy Ministerstva vnitra České republiky ze dne 5. 10. 2020 vyplývá, že je povinný slovenské národnosti a byl registrován jako občan Evropské unie na území České republiky od 16. 11. 2019 do 17. 11. 2019 na adrese XY. V současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu. Usnesením ze dne 6. 10. 2020, č. j. 28 EXE 1541/2020-20, tento soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že žádné skutečnosti, jež by svědčily pro přikázání věci jinému soudu, nebyly doposud zjištěny, Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný soud, u něhož bylo řízení zahájeno, provedl v řízení prvotní úkony a v jehož obvodu byl povinnému doručen exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu