25 Nd 529/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

25 Nd 529/2020-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Roberta Waltra v právní věci oprávněné: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., IČO 26482789, se sídlem Dubečská 900/10, 130 00 Praha 3, zastoupená JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem Bartákova 1107/40, 140 00 Praha 4, proti povinnému: G. I., narozený XY, posledně bytem XY, o vymožení pohledávky oprávněné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 152/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 152/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 36 EXE 152/2020 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno - venkov, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 6. 2020, č. j. 15 C 459/2019-39. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je občanem Gruzie, v Informačním systému základních registrů měl poslední pobyt v České republice (od 27. 6. 2018 do 28. 12. 2018) hlášen na adrese XY. Podle sdělení Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a migrační politiky, měl na území České republiky povolen pobyt za účelem studia do 22. 8. 2018; řízení o žádosti o dlouhodobý pobyt bylo zastaveno. Případný majetek povinného na území České republiky nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ke zmaření účelu exekučního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 21. 9. 2020, č. j. 36 EXE 152/2020-12, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V daném případě nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobyt cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření provedením exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu