25 Nd 399/2020Usnesení NS ze dne 28.08.2020

25 Nd 399/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v exekuční věci oprávněné: Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, IČO 27242617, zastoupená JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, proti povinné: N. H., narozená XY, trvale bytem XY, Slovenská republika, o pověření provedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8740/2020, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8740/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Chomutově je pod sp. zn. 26 EXE 8740/2020 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná není státní občankou České republiky ani zde nemá povolený žádný druh pobytu, a že se fakticky zdržuje na adrese svého trvalého pobytu na území Slovenské republiky (osobně si zde přebírá poštu).

Okresní soud v Chomutově proto usnesením ze dne 3. 8. 2020, č. j. 26 EXE 8740/2020-20, vyslovil svou místní nepříslušnost, s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud, je-li žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu, určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, publikované pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále jen „Sbírka“).

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před pověřením exekutora provedením exekuce nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, č. 4/2013 Sbírky).

Po přihlédnutí k zásadě rychlosti a ekonomie řízení určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jako místně příslušný exekuční soud, u něhož soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce a který již ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 8. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu