25 Nd 257/2019Usnesení NS ze dne 19.06.2019

25 Nd 257/2019-39

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobkyně: L. P., narozená XY, trvale bytem XY, zastoupená Mgr. Vladimírem Holcem, advokátem se sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2, proti žalovaným: 1) J. M., narozený XY, 2) V. M., narozená XY, oba bytem XY, oba zastoupeni JUDr. Martinou Mikolajczykovou, advokátkou se sídlem Zámečnická 182/5, Brno, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 5 C 296/2018, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 5 C 296/2018 se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Znojmě předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) spis vedený u tohoto soudu pod sp. zn. 5 C 296/2018, v němž se žalobkyně domáhá vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí vedeného proti povinné K. P. Svůj postup odůvodnil tím, že oba žalovaní mají bydliště v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5, žalobkyně žije a pracuje v P., výkonem rozhodnutí, z něhož mají být věci vyloučeny, byl pověřen soudní exekutor Mgr. Jan Beneš z Exekutorského úřadu Praha – západ a rovněž zástupce žalobkyně má sídlo v Praze 2. Náklady zástupkyně žalovaných na cestování z Brna do Prahy budou sice vyšší, než při cestování z Brna do Znojma, účastníkům a zástupci žalobkyně však tyto náklady naopak podstatně klesnou. Má za to, že věc bude Obvodním soudem pro Prahu 5 projednána hospodárněji a rychleji, než Okresním soudem ve Znojmě.

Žalovaní vyslovili s návrhem na delegaci nesouhlas. Skutečnost, že řízení je vedeno u Okresního soudu ve Znojmě, byla jedním z důvodů, proč přistoupili ke změně právního zástupce a udělili plnou moc advokátce se sídlem v Brně. Přikázání věci jinému soudu by vedlo k neúměrnému protažení řízení, k oddálení jejich uspokojení v rámci exekuce, jakož i k nárůstu jejich nákladů.

Žalobkyně ve svém vyjádření vyslovila s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 souhlas.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu ve Znojmě a Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě Okresní soud ve Znojmě svůj návrh na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 odůvodňuje především tím, že žalobkyně, oba žalovaní a zástupce žalobkyně žijí v P.

Podle Nejvyššího soudu tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Pouhá blízkost Obvodního soudu pro Prahu 5 bydlišti účastníků, potažmo sídlu zástupce žalobkyně, nepředstavuje natolik výjimečnou okolnost, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci přes nesouhlas žalovaných. Lze z ní usoudit pouze tolik, že projednání věci Obvodním soudem pro Prahu 5 by snad mohlo být pro jmenované osoby komfortnější, nikoliv však ve svém výsledku (posuzováno se zřetelem k zájmům všech účastníků řízení) hospodárnější a rychlejší.

Z výše uvedených důvodů, za situace, kdy žalovaní se k návrhu na delegaci nepřipojili, nelze přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 považovat za opatření, které by vedlo k rychlejšímu či hospodárnějšímu projednání věci. Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 6. 2019

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu