25 Nd 209/2020Usnesení NS ze dne 11.06.2020

25 Nd 209/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v exekuční věci oprávněné: Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V Úvalu 84, Praha 5, proti povinnému: R. W. Z., narozený XY, posledně bytem XY, o pověření provedením exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 669/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 669/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 65 EXE 669/2020 vedeno exekuční řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Ivo Ebert se sídlem Milešovská 1326/4, Praha, navrhl, aby byl pověřen vedením exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněné podložené exekučním titulem – rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 3. 12. 2015, č. j. 21 C 342/2015-26. V průběhu řízení bylo zjištěno, že povinný je fyzickou osobou, jež na území České republiky nemá trvalý pobyt a dle dostupných evidencí nikdy neměl a nemá žádný druh pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Skutečnost, zda má na území České republiky postižitelný majetek, není známa. Usnesením ze dne 25. 3. 2020, č. j. 65 EXE 669/2020-14, tento soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného

a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že žádné skutečnosti, jež by svědčily pro určení příslušnosti jiného soudu, nebyly doposud zjištěny, Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný soud, u něhož bylo řízení zahájeno, provedl v řízení prvotní úkony a v jehož obvodu je i poslední známé místo pobytu povinného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 6. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu