25 Cdo 5195/2009Usnesení NS ze dne 10.03.2010

25 Cdo 5195/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci podatele Ing. J. K., o nejasném podání, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 52 Nc 2008/2009-7, o dovolání podatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2009, č. j. 11 Co 435/2009-14, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Podatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí usnesením ze dne 20. 4. 2009, č. j. 52 Nc 2008/2009-7, odmítl podání došlé soudu dne 6. 3. 2009, jímž se podatel domáhal obnovy řízení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání podatele Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 7. 2009, č. j. 11 Co 435/2009-14, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dne 16. 11. 2009 podatel dovolání, v němž rekapituluje průběh a skutkový stav daného případu a nesouhlasí s právními závěry soudů obou stupňů. Navrhuje, aby dovolací soud tato rozhodnutí zrušil a rozhodl tak, že Ministerstvo práce a sociálních věcí je povinno do 28. 11. 2009 zaslat navrhovateli informativní osobní listy důchodového pojištění a uhradit mu náklady řízení. Dále navrhl, aby dovolací soud rozhodl o jeho osvobození od soudních poplatků.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 240 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. se lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Jak vyplývá z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu obsahuje správné poučení, podle něhož proti němu lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců od doručení jeho písemného vyhotovení, u Okresního soudu ve Vsetíně – pobočka ve Valašském Meziříčí. Nejde tedy o případ, že by se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu, a že by tedy bylo možno podat dovolání do čtyř měsíců od doručení usnesení ve smyslu ust. § 240 odst. 3 o. s. ř.

Protože usnesení odvolacího soudu bylo řádně doručeno podateli dne 7. 9. 2009, počala tímto dnem běžet dvouměsíční lhůta k podání dovolání, která skončila dne 9. 11. 2009. Opravné usnesení vydáno nebylo. Podatel dovolání proti usnesení odvolacího soudu podal osobně na podatelnu soudu prvního stupně dne 16. 11. 2009. Z toho je zřejmé, že zákonná dvouměsíční lhůta dodržena nebyla.

Protože dovolání bylo podáno až po marném uplynutí lhůty k dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout, bylo podle ust. § 243b odst. 5, věty první, a § 218a o. s. ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť podatel nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. března 2010

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu