25 Cdo 495/2006Usnesení NS ze dne 13.04.2006

25 Cdo 495/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jaroslava Bureše v právní věci žalobce Ing. O. K., zastoupený Městem T. jako opatrovníkem, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 7 C 82/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. dubna 2004, č. j. 26 Co 134/2004-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 29. 4. 2004, č. j. 26 Co 134/2004-54, potvrdil k odvolání žalobce rozsudek ze dne 27. 10. 2003, č. j. 7 C 82/2000-36, jímž Okresní soud v Trutnově zamítl žalobu na zaplacení částek 1.032,- Kč, 300.000,- Kč, 408.000.000,- Kč a 40,8 miliard Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně psané dovolání bez bližšího odůvodnění, obsahující pouze žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce k ochraně jeho zájmů pro dovolací řízení, nebylo vyhověno (usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 1. 2005, č. j. 7 C 82/2000-67 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 7. 2005, č. j. 19 Co 279/2005-75). Usnesením Okresního soudu v Trutnově ze dne 23. 9. 2005, č. j. 7 C 82/2000-77, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 4. 10. 2005 (jeho opatrovníkovi dne 22. 11. 2005), byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, a poučen, že pokud tak neučiní, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce na výzvu dosud nereagoval.

Dovolatel tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby (soudem stanovená lhůta uplynula dne 22. 12. 2005) neodstranil, ačkoliv byl o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky poučen. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a jeho přípustností.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. za situace, kdy žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2006

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu