25 Cdo 4741/2009Usnesení NS ze dne 16.12.2009

25 Cdo 4741/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce J. K., proti žalované „Č. B.“, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 28 Nc 403/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 28. 8. 2008, č.j. 59 Co 209/2008-12, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 28. 8. 2008, č. j. 59 Co 209/2008-12, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25. 3. 2008, 28 Nc 403/2007-6, jímž soud prvního stupně odmítl podání žalobce ze dne 20. 12. 2007 a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce – nezastoupen advokátem – napadl usnesení odvolacího soudu podáním ze dne 2. 12. 2008, z jehož obsahu vyplývá, že se jedná o dovolání adresované Nejvyššímu soudu České republiky.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 - dále jen „o. s. ř.“) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Usnesením ze dne 10. 2. 2009, č.j. 28 Nc 403/2007-20 (doručeným dovolateli dne 19. 2. 2009 uložením), soud prvního stupně dovolatele, který netvrdil, ani z obsahu spisu nevyplývalo, že má právnické vzdělání, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal bezvadné dovolání, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Usnesením Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 28. 8. 2009, č.j. 59 Co 279/2009-69, bylo změněno usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze 15. 5. 2009, č.j. 28 Nc 403/2007-29, jímž byl dovolateli k ochraně jeho zájmů ustanoven zástupce z řad advokátů tak, že se dovolateli zástupce z řad advokátů neustanovuje. Následně Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 9. 10. 2009, č.j. 28 Nc 403/2007-72, dovolatele opětovně vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání splňující zákonné náležitosti, a poučil jej o následcích neuposlechnutí této výzvy (usnesení bylo dovolateli doručeno 22. 10. 2009).

Nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení však nebyl ve stanovené lhůtě ani dodatečně odstraněn, proto Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu