25 Cdo 4577/2009Usnesení NS ze dne 15.12.2009

25 Cdo 4577/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyně J. Š., zastoupené obecným zmocněncem, proti žalovaným 1) JUDr. D. M., notářce, 2) I. V., a 3) P. f. Č. r., o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50 C 99/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. července 2009, č.j. 44 Co 151/2009-67, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30. 7. 2009, č.j. 44 Co 151/2009-67, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2009, č.j. 50 C 99/2008-36, jímž soud prvního stupně odmítl podání žalobkyně ze dne 22. 4. 2008, neboť žalobkyně přes výzvu soudu neodstranila vady tohoto podání, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobkyně – zastoupena obecným zmocněncem – napadla usnesení odvolacího soudu podáním ze dne 20. 8. 2009, jež je podle svého obsahu dovoláním, neboť je jím po právní stránce zpochybňována správnost usnesení odvolacího soudu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 - dále jen „o. s. ř.“) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Usnesením ze dne 16. 9. 2009, č.j. 50 C 99/2008-76 (doručeným dovolatelce dne 25. 9. 2009), soud prvního stupně vyzval dovolatelku, která netvrdila, ani z obsahu spisu nevyplývalo, že má právnické vzdělání, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání a poučil ji, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Nato dovolatelka (prostřednictvím obecného zmocněnce) reagovala podáním ze dne 25. 10. 2009, v němž toliko opakuje své výtky k usnesení odvolacího soudu a rekapituluje důvody, jež ji vedly k podání žaloby.

Jelikož nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení nebyl ve stanovené lhůtě ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2009

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu