25 Cdo 4380/2008Usnesení NS ze dne 11.12.2008

25 Cdo 4380/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce K. F., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, o zaplacení 5.415.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 15 C 228/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. února 2008, č.j. 12 Co 1195/2007-135, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 28. 2. 2008, č. j. 12 Co 1195/2007-135, změnil rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 3. 9. 2007, č.j. 15 C 228/2006-101, v napadeném vyhovujícím výroku tak, že se zamítá žaloba, jíž se žalobce po žalované domáhal zaplacení částky 51.000,- Kč jako odškodnění za průtahy v dřívějších soudních řízeních týkajících se žalobce, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Žalobce – nezastoupen advokátem – podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání a současně požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. 7. 2008, č.j. 15 C 228/2006-212, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 29. 8. 2008, č.j. 12 Co 468/2008-219. Usnesením ze dne 9. 9. 2008, č.j. 15 C 228/2006-224 (doručeným dovolateli dne 16. 9. 2008), pak soud prvního stupně dovolatele, který nebyl v dovolacím řízení zastoupen zákonem stanoveným způsobem, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení nebyl ve stanovené lhůtě ani dodatečně odstraněn, proto Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalované nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. prosince 2008

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu