25 Cdo 4113/2019Usnesení NS ze dne 31.01.2020

25 Cdo 4113/2019-372

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: P. M., narozený XY, bytem XY, proti žalované: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8 - Karlín, o zaplacení 1.332.151 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 382/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2019, č. j. 28 Co 143/2019-361, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2019, č. j. 28 Co 143/2019-361, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 1. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu