25 Cdo 3848/2020Usnesení NS ze dne 27.01.2021

25 Cdo 3848/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Martiny Vršanské a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobce: J. K., narozený XY, bytem XY, proti žalované: městská část Praha 1, se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, IČO 00063410, o omluvu a náhradu nemajetkové újmy 1 600 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 31 C 161/2019-14, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, č. j. 22 Co 191/2020-21, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. 10. 2020, č. j. 22 Co 191/2020-21, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 6. 2020, č. j. 31 C 161/2019-14, jímž bylo rozhodnuto, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků a neustanovuje se mu zástupce z řad advokátů k ochraně jeho zájmů.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, č. j. 22 Co 191/2020-21, podal žalobce dovolání.

Proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku a o žádosti účastníka o ustanovení zástupce není podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř., ve znění účinném od 30. 9. 2017, dovolání přípustné. Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání žalobce odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 1. 2021

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu