25 Cdo 3140/2009Usnesení NS ze dne 29.09.2009

25 Cdo 3140/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Č. Ž., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, o 20.400,- Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 6 C 52/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. dubna 2009, č. j. 10 Co 120/2009-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 16. 4. 2009, č. j. 10 Co 120/2009-44, potvrdil rozsudek Okresního soudu Plzeň - jih ze dne 13. 1. 2009, č. j. 6 C 52/2008-31, kterým byla zamítnuta žaloba na náhradu škody ve výši 20.400,- Kč, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení; odvolací soud rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon (§ 241 o.s.ř.) stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 5. 2009, č. j. 6 C 52/2008-64 (stejnopis mu byl doručen dne 28. 5. 2009), byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Podáním ze dne 10. 6. 2009 žalobce požádal o prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení s tím, že již požádal Českou advokátní komoru o určení advokáta pro podání dovolání; do současné doby (soudem stanovená lhůta uplynula dne 17. 6. 2009) však uvedený nedostatek podmínky řízení neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o procesních důsledcích nesplnění této podmínky. Ze sdělení České advokátní komory ze dne 13. 7. 2009 přitom vyplývá, že žádosti dovolatele nebylo vyhověno.

Nejvyšší soud z těchto důvodů dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2009

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu