25 Cdo 2498/2019Usnesení NS ze dne 17.12.2020

25 Cdo 2498/2019-659

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Hanou Tichou v právní věci žalobce: Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupený Mgr. Ilonou Kindlovou, advokátkou se sídlem Hvězdova 1716/2, 140 00 Praha 4, proti žalované: ČEZ, a.s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, o 480 770 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Cm 31/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 1. 2019, č. j. 6 Cmo 308/2018-522, ve spojení s usnesením ze dne 8. 3. 2019, č. j. 6 Cmo 308/2018-542, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 1. 2019, č. j. 6 Cmo 308/2018-522, ve spojení s usnesením ze dne 8. 3. 2019, č. j. 6 Cmo 308/2018

-542, jímž odvolací soud změnil zamítavý rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2018, č. j. 39 Cm 31/2015-452, tak, že uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 480 770 Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

V průběhu dovolacího řízení vzala žalovaná podáním ze dne 11. 12. 2020 své dovolání zcela zpět, neboť mezi účastníky došlo k mimosoudní dohodě. Proto Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. za situace, kdy žalobce, který by měl na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, neboť žalovaná z procesního hlediska zavinila zastavení řízení, se tohoto práva vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 12. 2020

JUDr. Hana Tichá

pověřená členka senátu