25 Cdo 2445/2010Usnesení NS ze dne 22.09.2010

25 Cdo 2445/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce V. K., proti žalovanému I. H., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 61 C 347/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. května 2009, č.j. 11 Co 331/2009-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 5. 2009, č.j. 11 Co 331/2009-33, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2009, č.j. 61 C 347/2008-22, jímž soud prvního stupně zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení a zastavil řízení pro překážku věci pravomocně rozhodnuté; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce – nezastoupen advokátem – podal proti usnesení odvolacího soudu i soudu prvního stupně dovolání a současně žádal soud prvního stupně o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací posoudil dovolání - v souladu s čl. II. bodem 12 zákona č. 7/2009 Sb. – podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen „o. s. ř.“) a shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 11. 2009, č.j. 61 C 347/2008-39, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 26. 2. 2010, č.j. 11 Co 61/2010-47. Usnesením ze dne 18. 3. 2010, č.j. 61 C 347/2008-50, pak soud prvního stupně dovolatele, který nebyl v dovolacím řízení zastoupen zákonem stanoveným způsobem, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě dvou měsíců běžící rovněž ode dne doručení usnesení řádné dovolání, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel však výzvě soudu ve stanovené lhůtě ani dodatečně nevyhověl a nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, proto Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil. Oznámení dovolatele, doručené Nejvyššímu soudu dne 21. 7. 2010, že 2. 6. 2010 podal u České advokátní komory žádost o určení advokáta, nemůže zmeškání lhůty stanovené soudem k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení zhojit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2010

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu