25 Cdo 232/2005Usnesení NS ze dne 24.02.2005

25 Cdo 232/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Z. H. proti žalované A. J., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 C 92/98, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. května 2000, č. j. 8 Co 445/2000-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 1. 2000, č. j. 34 C 92/98-50, zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 5. 2000, č. j. 8 Co 445/2000-72, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání. Uvedl, že s přihlédnutím k příjmu, sociálním a majetkovým poměrům, k jeho celkovému již 15 let špatnému zdravotnímu stavu a s ohledem na výši soudních poplatků, značné výdaje na dietní stravu a léky, splňuje kritéria pro osvobození od soudních poplatků. Je nemajetný, plně invalidní důchodce, těžce nemocný.

Vzhledem k ustanovení bodu 17. hlavy I části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 22. 5. 2000, tedy před účinností zákona č. 30/2000 Sb.), Nejvyšší soud České republiky posoudil dovolání žalobce podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen o.s.ř.) a dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 24l odst. l věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 24l odst. 2 věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1. 7. 1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně sepsané dovolání ze dne 26. 6. 2000, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem. Okresní soud v Ostravě jej usnesením ze dne 20. 7. 2000, č. j. 34 C 92/98-94, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů předložil plnou moc udělenou pro dovolací řízení právnímu zástupci a ten podal řádný návrh, obsahující zákonné náležitosti dovolání; poučil ho, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Toto usnesení si žalobce na poště vyzvedl dne 26. 7. 2000, na výzvu však reagoval pouze dalším vlastnoručním přípisem ze dne 24. 7. 2000. Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 13. 8. 2004, č. j. 34 C 92/98-289, zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Žalobce přes poučení soudu dosud nedostatek povinného právního zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2005

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu