25 Cdo 1827/2016Usnesení NS ze dne 01.08.2016

25 Cdo 1827/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce J. K., proti žalované I. K., o 78.500 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 44 C 38/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2015, č. j. 25 Co 220/2015-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2015, č. j. 25 Co 220/2015-33, bylo změněno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 20. 5. 2015, č. j. 44 C 38/2015-24, o nepřiznání osvobození od soudních poplatků žalobci tak, že žalobce je osvobozen od soudních poplatků z 50 %.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, jež po výzvě soudu prvního stupně označil za dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen, ani nedoložil, že sám má odpovídající vzdělání, vyzval jej obvodní soud usnesením ze dne 18. 1. 2016, č. j. 44 C 38/2015-48, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů s tím, že nebude-li uvedená podmínka splněna, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dále jej upozornil, že řízení ve věci samé bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. 8. 2015, č. j. 44 C 38/2015-37, zastaveno, toto usnesení nebylo napadeno odvoláním a nabylo právní moci. Žalobce podáním ze dne 1. 2. 2016 požádal o ustanovení zástupce a uvedl, že na svém podání trvá a zpět jej nebere.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.

Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být opětovně podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, pak zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

V daném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Jak již dovolatele upozornil soud prvního stupně, řízení ve věci samé bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. 8. 2015, č. j. 44 C 38/2015-37, proti němuž nebyl podán opravný prostředek, a tedy nabylo právní moci. Za této situace je pokračování řízení o rozsahu osvobození žalobce od soudních poplatků bezpředmětné, stejně jako řízení o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, neboť řízení ve věci je pravomocně skončeno. Není tedy ani důvodné, aby pro dovolací řízení byl žalobci ustanoven zástupce, když je zřejmé, že by se jednalo o zbytečné vynakládání prostředků státu.

V situaci, kdy není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele dle § 241 o. s. ř. a není ani důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. srpna 2016

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu