25 Cdo 1458/2020Usnesení NS ze dne 24.06.2020

25 Cdo 1458/2020-544

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Martinou Vršanskou v právní věci žalobce: D. M., narozený XY, bytem XY, proti žalované: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 32/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2020, č. j. 22 Co 2/2020-328, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 1. 2020, č. j. 22 Co 2/2020-328, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. 9. 2019, č. j. 16 C 32/2016-310, jímž bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2019, č. j. 22 Co 2/2020-293, kterým městský soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 3. 2019, č. j. 16 C 32/2016-286, o zamítnutí návrhu žalobce na vyslovení neúčinnosti doručení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 6. 2018, č. j. 16 C 32/2016-272.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2020, č. j. 22 Co 2/2020-328, podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Žalobce není v dovolacím řízení právně zastoupený, vlastní právnické vzdělání nedoložil, tedy nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Této podmínky si přitom je vědom (byť nebyl k jejímu splnění obvodním soudem v rámci řízení o nyní podaném dovolání vyzván), neboť byl již v tomto řízení opakovaně poučen o následcích neodstranění takové vady (např. usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15. 12. 2017, č. j. 16 C 32/2016-222, či výzvou Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. 6. 2019). Z vyjádření žalobce ze dne 5. 4. 2020 vyplývá, že žalobce tuto podmínku ani splnit nehodlá, neboť s podmínkou povinného právního zastoupení v dovolacím řízení polemizuje a dovolává se toho, aby byla soudem přehodnocena. V dovolání samém dovolatel tvrdí, že advokáti nepřijatelně zpracovávají osobní údaje podle pokynů žalované a organizovaného zločinu, povinné zastoupení v dovolacím řízení pokládá za neústavní.

Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. a řízení zastavil.

Dovolatel rovněž nezaplatil soudní poplatek z dovolání. Ačkoli dle ustálené judikatury má před zastavením dovolacího řízení pro nesplnění podmínky právního zastoupení zásadně přednost zastavení pro nezaplacení soudního poplatku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 29 ICdo 6/2012, uveřejněný pod číslem 65/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní), v daném případě k zaplacení soudního poplatku dovolatele již nevyzýval, neboť z postoje dovolatele v tomto i v dalších řízeních (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2018, č. j. 30 Cdo 3008/2018, ze dne 22. 1. 2020, sp. zn. 25 Cdo 48/2020, či ze dne 4. 3. 2020, sp. zn. 25 Cdo 30/2020) je zřejmé, že si je povinnosti zaplatit soudní poplatek vědom, platit jej však nehodlá a pouze intenzivně zasílá dovolacímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně obsáhlá vyjádření vyznačující se sníženou mírou srozumitelnosti, a lze-li z nich dovodit žádosti o osvobození od soudních poplatků, pak jsou odůvodněny jen obecnými formulacemi o žalobcově nepříznivé finanční situaci.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Martina Vršanská

pověřená členka senátu