25 Cdo 134/2020Usnesení NS ze dne 30.01.2020

25 Cdo 134/2020-39

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci žalobců: a) M. V., narozený XY, bytem XY, a b) K. V., narozená XY, bytem XY, zastoupená žalobcem a) M. V., bytem XY, proti žalovaným: 1) V. S., 2) D. B., a 3) M. H., všichni soudci XY, se sídlem XY, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 Nc 290/2019, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2019, č. j. 70 Co 214/2019, 70 Nc410/2019-29, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 6. 11. 2019, č. j. 70 Co 214/2019, 70 Nc 410/2019-29, potvrdil usnesení ze dne 31. 7. 2019, č. j. 47 Nc 290/2019-20, kterým Městský soud v Brně nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a zamítl jejich návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů s odůvodněním, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Proti tomuto usnesení podali žalobci podání, jež je dle obsahu možno považovat za dovolání, ve kterém rekapitulují dosavadní průběh řízení a důvody, které je vedly k podání žaloby na ochranu osobnosti. Požádali rovněž o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení. Soud prvního stupně věc dovolacímu soudu předložil, aniž by o této žádosti žalobců rozhodl, zabýval se poplatkovou povinností či vyzval žalobce k zajištění právního zastoupení.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaných ustanovení, která s účinností od 30. 9. 2017 vylučují přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím i proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce, je dovolání žalobců objektivně nepřípustné, proto je Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Soud prvního stupně nepochybil, předložil-li spis dovolacímu soudu aniž se zabýval poplatkovou povinností a rozhodl o žádosti žalobců o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení, neboť soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. se neplatí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod č. 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 5784/2017), a nejsou-li dovolatelé povinni uhradit soudní poplatek z podaného dovolání, je nadbytečné, aby bylo rozhodováno o jejich návrhu na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení. O žádosti dovolatelů o ustanovení zástupce pro dovolací řízení pak není třeba rozhodovat, vzhledem k ustanovení § 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř., neboť dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není podle § 238 o. s. ř. přípustné.

O náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení rozhodne soud v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu