25 Cdo 1002/2019Usnesení NS ze dne 09.04.2019

25 Cdo 1002/2019-112

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Ivou Suneghovou v právní věci žalobkyně: J. P., narozená XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Marcelou Neuwirthovou, advokátkou se sídlem Dělnická 434/1a, Havířov, proti žalovanému: DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, o 1.000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 10 C 192/2017, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2018, č. j. 17 Co 169/2018-65,

takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.114 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám JUDr. Marcely Neuwirthové, advokátky.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2018, č. j. 17 Co 169/2018-65, podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalobkyně má právo na náhradu nákladů, které se skládají z odměny advokáta ve výši 3.100 Kč podle § 1 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 bod 5, § 9 odst. 4 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby ve věci osobnostních práv s návrhem na náhradu nemajetkové újmy, spočívající ve vyjádření se k dovolání žalovaného, a z náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 2 odst. 1 a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., to vše zvýšeno o náhradu za daň z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 o. s. ř., celkem tedy 4.114 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 4. 2019

JUDr. Iva Suneghová

pověřená členka senátu