24 Cdo 4127/2019Usnesení NS ze dne 28.01.2020

24 Cdo 4127/2019-985

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Romana Fialy v právní věci navrhovatele Cannabis is The Cure, z. s., se sídlem v Olomouci, Přichystalova č. 180/14, IČO 26670232, zastoupeného JUDr. Margit Beranovou, advokátkou se sídlem v Brně, Rooseveltova č. 564/8, o omezení svéprávnosti P. Z., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 23 Nc 906/2016, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. října 2017, č. j. 15 Co 295/2017-324, takto:

I. Dovolání navrhovatele se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání navrhovatele není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť neobsahuje způsobilé vymezení předpokladu přípustnosti dovolání. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je (podle § 241a odst. 2 o. s. ř.) obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části) (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013). Dovolatel však tomuto požadavku nedostál, když pouze cituje ustanovení § 237 o. s. ř.

Přípustnost dovolání potom nezakládá ani odkaz dovolatele na nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. IV. ÚS 4260/16, neboť napadené rozhodnutí je plně souladné s tímto nálezem, v němž Ústavní soud judikoval, že prostor pro uložení povinnosti předložit lékařskou zprávu podle § 35 odst. 2 věty druhé z. ř. s. se nabízí podpůrně, a to zejména pro případy tzv. šikanózních (zjevně neodůvodněných) návrhů na zahájení řízení. Právě o takový případ se přitom jedná v projednávané věci, kdy je z obsahu spisu zřejmé, že navrhovatel opakovaně podává návrhy na omezení svéprávnosti vrcholných představitelů české justice, přičemž se tímto svým jednáním snaží brojit proti trestní politice státu ve vztahu k omamným a psychotropním látkám, a to specificky ke konopí (na tuto skutečnost odkazuje i samotný název dovolatele). Takovéto návrhy na omezení svéprávnosti nelze hodnotit jinak než jako zjevně neodůvodněné a šikanózní.

Jelikož dovolatel v řízení k výzvě soudu nepředložil lékařskou zprávu podle § 35 odst. 2 věty druhé z. ř. s., je rozhodnutí odvolacího soudu o zastavení řízení správné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání navrhovatele na základě výše uvedeného podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu