24 Cdo 4025/2019Usnesení NS ze dne 12.08.2020

24 Cdo 4025/2019-112

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce E. S., narozeného dne XY, bytem XY, Ruská federace, zastoupeného JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze, Opletalova č. 1535/4, proti žalované Rezidence ML – II, s. r. o., se sídlem v Praze, Platnéřská č. 111/19, IČO 29044600, zastoupené Mgr. Martinem Láníkem, advokátem se sídlem v Praze, Vodičkova č. 710/31, o určení neúčinnosti právního jednání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 88/2018, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2019, č. j. 18 Co 173/2019-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2 178 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jiřího Voršilky, advokáta se sídlem v Praze, Opletalova č. 1535/4.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2019, č. j. 18 Co 173/2019-82, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť žalovaná vzala své dovolání podáním ze dne 11. 6. 2020 v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 8. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.

předseda senátu