24 Cdo 3187/2020Usnesení NS ze dne 23.11.2020

24 Cdo 3187/2020-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., v právní věci žalobkyně T. S., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Janem Šafránkem, advokátem se sídlem v Praze, Na příkopě č. 859/22, za účasti J. S., narozeného dne XY, bytem v XY, o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a nahrazení rozhodnutí katastrálního úřadu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 93 C 16/2019, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. května 2020, č. j. 4 Co 63/2020-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně napadla dovoláním rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2020, č. j. 4 Co 63/2020-45.

Žalobkyně byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2020, č. j. 93 C 16 2019-60, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Výzva obsahoval poučení, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo zástupci žalobkyně doručeno dne 11. 8. 2020. Soudní poplatek byl podle obsahu spisu připsán na účet soudu dne 1. 9. 2020 (č. l. 63).

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

Jelikož bylo usnesení doručeno právnímu zástupci žalobkyně dne 11. 8. 2020, počala 15 denní lhůta běžet dnem 12. 8. 2020 a skončila dne 26. 8. 2020. Protože soudní poplatek byl zaplacen až dne 1. 9. 2020, došlo k marnému uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku z dovolání. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží (§ 9 odst. 1 věta třetí zákona o soudních poplatcích).

Z obsahu spisu se nepodává ani žádné tvrzení žalobkyně o tom, že by soudní poplatek z dovolání uhradila opožděně z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které účastníkovi nebo jeho zástupci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit (srov. § 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu).

Dovolací soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 9 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 11. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu