24 Cdo 2144/2019Usnesení NS ze dne 30.07.2019

24 Cdo 2144/2019-336

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci dědictví po A. R., zemřelé dne 22. června 2003, posledně bytem XY, za účasti 1) D. H., narozené XY, bytem XY, adresa pro doručování: XY, a 2) P. R., narozeného XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. D 719/2003, o dovolání P. R. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2018, č. j. 24 Co 67/2018-275, takto:

I. Dovolání P. R. se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání P. R. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12.4.2018, č. j. 24 Co 67/2018-275, podle ustanovení § 243 odst. 1 o.s.ř. odmítl, neboť podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. i), j) o.s.ř. (ve znění účinném od 30.9.2017) není proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu účastníka na osvobození od soudního poplatku a žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, dovolání přípustné.

Závěr o odmítnutí dovolání P. R. podporuje rovněž okolnost, že bylo podáno po uplynutí dvouměsíční dovolací lhůty (§ 240 o. s. ř.), a tudíž je i opožděné (§ 208 odst. 1, § 243b část věty před středníkem o. s. ř.).

Dovolací soud o dovolání P. R. rozhodl, aniž by zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), neboť ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. sice stanoví, že není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 241 o. s. ř., postupuje se obdobně podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř., zároveň se však v části věty za středníkem dodává, že to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 o. s. ř. přípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 7. 2019

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu