24 Cdo 1553/2019Usnesení NS ze dne 24.10.2019

24 Cdo 1553/2019-872

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D, a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně TRUCKPARK a.s., se sídlem v Loukově u Mnichova Hradiště 55, identifikační číslo osoby 254 47 203, zastoupené doc. JUDr. Janem Kocinou, Ph.D., advokátem se sídlem v Plzni, Malá 43, proti žalovaným 1) INDUSTRY PARK LOUKOV a. s., se sídlem v Praze 4, Hodkovičky, Na Lysinách 457/20, identifikační číslo osoby 247 50 620, zastoupené JUDr. Filipem Seifertem, MBA, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 1332/23, a 2) European Golf & Country Club, z. s., se sídlem v Praze 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, identifikační číslo osoby 266 64 615, zastoupené JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem se sídlem v Rumburku, Matušova 982/9, za účasti JUDr. Danuše Pollákové Staňkové, se sídlem v Pardubicích, Jindřišská 1441 jako insolvenční správkyně dlužníka LIMISTAV s. r. o., v konkursu, jako vedlejší účastnice na straně žalované 1), o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 19 C 10/2017, o dovolání vedlejší účastnice proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. března 2018, č. j. 28 Co 28/2018-723, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Mladé Boleslavi (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 5. října 2017, č. j. 19 C 10/2017-563 ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 7. února 2018, č. j. 19 C 10/2017-636, rozhodl, že žalobkyně je vlastnicí ve výroku I. specifikovaných nemovitostí, výrokem II. zamítl žalobu původně vedenou pod sp. zn. 19 C 10/2017, výrokem III. zamítl žalobu původně vedenou pod sp. zn. 19 C 23/2017, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok IV. až VI.).

K odvolání žalobkyně, žalované 1) a vedlejší účastnice na straně žalované 1) Krajský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 29. března 2018, č. j. 28 Co 28/2018-723, změnil výrok IV. rozsudku soudu prvního stupně (výrok I.), ve zbylém rozsahu jej potvrdil (výrok II.) a dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok III. až V.).

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu podala vedlejší účastnice (dále též „dovolatelka“) včasné dovolání do všech výroků napadeného rozsudku, v němž vymezila hledisko přípustnosti dovolání tak, že „považuje napadené rozhodnutí za nesprávné, když odvolací soud při aplikaci rozpor s dobrými mravy’ se odchýlil od ustálené judikatury“. Závěrem dovolatelka navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil ve smyslu § 243e o. s. ř. odvolacímu soudu k dalšímu řízení. K dovolání nebylo podáno písemné vyjádření.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, dovolání podala osoba, která k tomu není oprávněna.

Z obsahu podaného dovolání vyplývá, že argumentace dovolatelky směřuje do části rozhodnutí ve věci samé. Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. je k podání dovolání oprávněn (subjektivně legitimován) účastník řízení. Vedlejší účastník má stejná práva a povinnosti jako účastník řízení a jeho postavení se odvíjí od účastníka, na jehož podporu vystupuje; není však oprávněn provádět úkony znamenající dispozici s řízením, s předmětem řízení nebo s úkony, které učinil sám účastník. Vzhledem k tomu, že v zákoně je výslovně upravena legitimace vedlejšího účastníka pouze k podání odvolání, žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost při současném vymezení podmínek, za nichž může tyto opravné prostředky podat; bylo soudní praxí dovozeno, že zákon vedlejšímu účastníku oprávnění podat dovolání nedává (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 3/2004; všechna zde označená rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti přístupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz). Vedlejší účastník je osobou oprávněnou podat dovolání pouze proti výroku o jeho právu či povinnosti k náhradě nákladů řízení (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2014, sp. zn. 25 Cdo 644/2014).

Protože k podání dovolání proti meritornímu rozhodnutí odvolacího soudu není vedlejší účastnice oprávněna (subjektivně legitimována), a protože v daném případě vedlejší účastnice na straně žalované 1) ve svém dovolání nijak nebrojila proti nákladovému výroku rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud dovolání vedlejší účastnice podle § 243c odst. 3, § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2019

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu