23 Nd 368/2013Usnesení NS ze dne 21.01.2014

23 Nd 368/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci řízení o dědictví po zůstaviteli V. H., zemřelém dne 12. srpna 2013, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 19 D 257/2013, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 19 D 257/2013 se přikazuje z důvodu vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Strakonicích předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu České republiky návrh pozůstalého syna V. H., aby věc – projednání dědictví, která je u něho vedena pod sp. zn. 19 D 257/2013 – byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Zlíně, v jehož obvodu mají oba zákonní dědici bydliště. K tomuto návrhu se připojila pozůstalá dcera J. B.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v posuzovaném případě, neboť bydlí-li oba zákonní dědici po zůstaviteli (v řízení dosud nevyšlo najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové) v obvodu Okresního soudu ve Zlíně a delegaci věci k tomuto soudu sami navrhli, je vhodné, aby projednání dědictví proběhlo u Okresního soudu ve Zlíně.

Proto Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu přikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2014

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu