23 Nd 101/2012Usnesení NS ze dne 21.06.2012

23 Nd 101/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce V. M., proti žalované České biskupské konferenci, se sídlem v Praze 6 – Dejvicích, Thákurova 676/3, PSČ 160 00, o určení věcné příslušnosti podle § 104a odstavce 4 občanského soudního řádu, takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) bylo doručeno podání žalobce V. M. označené jako „Určující žaloba na takzvaný církevní majetek, který má být předán církvím. Tento proces je znám veřejnosti pod názvem restituce církevního majetku“.

Podle ustanovení § 11 odstavce 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 103 o. s. ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle § 104a odstavce 1 o. s. ř. věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení.

Podle § 9 odstavce 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Podle ustanovení § 104a odstavce 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupně, není-li sám věcně příslušný.

Protože zvláštní předpis neurčuje, že ve věci, které se žaloba týká, rozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvního stupně (§ 9 odstavec 5 o. s. ř.), a protože žalobou uplatněný nárok (ač žaloba neobsahuje nezbytné náležitosti podle § 79 odstavce 1 o. s. ř.) nelze zjevně podřadit ani pod výčet obsažený v ustanoveních § 9 odstavcích 2 až 4 o. s. ř., upravujících věcnou příslušnost krajských soudů, rozhodl Nejvyšší soud o věcné příslušnosti okresních soudů a o tom, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Bude věcí tohoto soudu, aby postupoval podle ustanovení § 43 odstavce 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. června 2012

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu