23 Cdo 802/2017Usnesení NS ze dne 24.05.2019

23 Cdo 802/2017-128

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Desem ve věci žalobkyně ASEKOL SK s.r.o., se sídlem ve Slovenské republice, Bratislava, Lamačská cesta 45, PSČ 841 03, IČO 45602689, zastoupené Mgr. Janem Kořánem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, proti žalované REMA Systém, a.s., se sídlem v Praze 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, IČO 64510263, zastoupené JUDr. Adamem Batunou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, o uložení povinnosti předložit individualizované výkazy výrobců elektrozařízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 60 C 324/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2016, č. j. 39 Co 324/2016-78, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2019, č. j. 23 Cdo 802/2017-114, se v záhlaví a ve výroku rozsudku opravuje tak, že nesprávné označení jednacího čísla rozsudku Městského soudu v Praze 39 Cm 324/2016-78 se nahrazuje správným 39 Co 324/2016-78.

Odůvodnění:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2019, č. j. 23 Cdo 802/2017-114, je postižen chybou v psaní spočívající v tom, že v záhlaví a ve výroku uvedeného rozsudku je nesprávně uvedeno jednací číslo rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2016 39 Cm 324/2016-78, ačkoli správně má být 39 Co 324/2016-78.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř. opravné usnesení, jímž tuto chybu v psaní uvedeným způsobem opravil.

přípustný opravný prostředek.Poučení: Proti tomuto usnesení není

V Brně dne 24. 5. 2019

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu