23 Cdo 783/2019Usnesení NS ze dne 09.07.2020

23 Cdo 783/2019-1193

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D.,LL.M, ve věci žalobkyně PORR a.s. se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00, IČO 43005560, proti žalovaným 1) LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČO 28457102, 2) LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 440/14, PSČ 370 10, IČO 26074141 a 3) LUMEN Holding a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČO 02484684, o zaplacení částky 43 915 661,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 644/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 12. 2017, č. j. 1 Cmo 143/2017-1118, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

(dle § 243f odst. 3 o. s. ř.)

Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 12. 2017, č. j. 1 Cmo 143/2017-1118, v jeho výroku pod bodem I, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně pod bodem IV, jímž soud prvního stupně uložil žalobkyni nahradit České republice náklady řízení vzniklé vyplacením znalečného a svědečného ve výši 87 287,50 Kč, a v jeho výroku pod bodem II, jímž odvolací soud změnil výrok soudu prvního stupně pod bodem III tak, že žalobkyně je povinna zaplatit státu na náhradu vynaložených nákladů částku 87 287,50 Kč.

Protože odvolací soud vydal napadené rozhodnutí po 29. 9. 2017, projednal Nejvyšší soud dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“; srov. čl. II odst. 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Jelikož dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu v části týkající se výroků o nákladech řízení, není podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2020, č. j. 23 783/2019-1189, bylo rozhodnuto, že v řízení ve vztahu mezi žalobkyní a druhou a třetí žalovanou na místě žalobkyně bude pokračováno se společností PORR a.s. se sídlem v Praze 10, Strašice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00, IČO 43005560.

Nejvyšší soud současně konstatuje, že vzhledem k přerušení řízení ve vztahu mezi žalobkyní a prvou žalovanou prohlášením konkursu na majetek prvé žalované usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 10. 2017, č. j. KSCB 28 INS 4112/2017-A-31, nebylo rozhodováno o dovolání ve vztahu mezi žalobkyní a prvou žalovanou.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. neodůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 7. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

podepsánoJUDr. Zdeňkem Desem

za nepřítomnou předsedkyni senátu